Bine ai venit! E-Mail: [email protected], Telefon: 0238-719107

Catedra pregătire tehnico-științifică

  sigla cptsCatedra pregătire tehnico-științifică este unitatea structurală de bază a şcolii care organizează, conduce, controlează şi evaluează activităţi didactice pentru pregătirea fundamentală de specializare postliceală, asigurând formarea competenţelor de bază în pregătirea de specialitate a maiştrilor militari şi subofiţerilor din Forţele Aeriene.Conţinutul activităţilor a fost adaptat atât la cerinţele şi standardele naţionale în domeniul educaţional cât şi la cele europene, inclusiv cele cu specific militar din NATO.    

 

 

Catedra pregătire tehnico-ştiinţifică asigură managementul disciplinelor pentru modulul de pregătire fundamentală de specializare postliceală astfel:

 • profilul mecanic (organe de maşini,studiul materialelorşi desen tehnic,  mecanica tehnică şi mecanisme, bazele teoretice ale fenomenelor  aerodinamice, teoria motoarelor, tehnologia asamblǎrii mecanice, Electrotehnică şi automatizări, Ştiinţe fundamentale, Fundamentele electronicii, Utilizarea tehnicii de calcul), specializarea:
  1. aeronave şi motoare de aviaţie
  2. armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare

 • profilul electric (Electrotehnică şi automatizări, Ştiinţe fundamentaleDispozitive electronice discrete, Utilizarea tehnicii de calcul, Electronică analogică, Tehnologii de fabricare a subansamblelor electronice,  Măsurări electrice şi electronice, Tehnici de măsurare)  la specializările:
  1. electromecanică şi automatizări de bord de aviaţie
  2. radioelectronică de bord de aviaţie
  3. artilerie antiaeriană şi rachete sol-aer
  4. radiolocaţie

 

Structura catedrei tehnico-ştiinţifice:

 • laboratorul de informatică;
 • laboratorul de dispozitive, circuite şi semnale electronice;
 • laboratorul de electrotehnică şi maşini electrice;
 • laborator de mecanică şi mecanisme;
 • atelier de practică electronică;
 • atelier şcoală;
 • cabinet de sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă.

La încheierea cursurilor aferente pregătirii postliceale, elevii obţin competenţe şi îşi formează deprinderi tehnice astfel încât la absolvire aceştia:

 

Să ştie:

 • definiţia,  clasificarea,   parametrii   electrici,   simbolizarea,   marcarea  şi  utilizările  principalelor   componente şi dispozitive  electronice;
 • parametrii semnalelor electrice periodice utilizate în funcţionarea circuitelor electronice;
 • definiţia, schemele electrice de principiu, diagramele de tensiune, funcţionarea şi utilizările circuitelor electronice şi integrate;
 • conceptul de  măsurare,  activitatea  de  măsurare,   mijloacele,    regulile,    metodele  şi   unităţile   de    măsurare    utilizate  în   instalaţiile   electrice   şi  echipamentele de automatizare;
 • modul de organizare, dotare, necesităţile şi posibilităţile de lucru ale unui atelier şcoală şi de practică electronică;
 • metodele de construcţie, întreţinere, control şi depanare a unui montaj electronic, a unui circuit sau a unei  instalaţii de automatizare;
 • legile şi teoremele de bază ale electrotehnicii atât din punct de vedere electric cât şi magnetic, precum şi rezolvarea unor aplicaţii teoretice;
 • construcţia, funcţionarea, parametrii şi principiile de utilizare ale maşinilor electrice din tehnica de luptă;
 • clasificarea, proprietăţile electrice şi mecanice a materialelor conductoare, semiconductoare şi izolatoare precum şi prelucrarea acestora;
 • legile care   guvernează  mecanica  şi  termotehnica,  construcţia  şi  utilizările principalelor tipuri de mecanisme şi organe de maşini;
 • definiţia şi amplasarea componentelor de bază ale unui calculator PC, precum şi rolul lor funcţional, particularităţile lor constructive şi performanţele;
 • tipurile de programe specifice calculatoarelor PC şi tipurile de sisteme de operare;
 • rolul şi particularităţile aplicaţiilor din pachetul Microsoft Office;
 • prevederile actelor normative în vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului şi situaţiile de urgenţă;

 

Să facă:

 • recunoaşterea componentelor şi dispozitivelor electronice după marcaj şi aspect exterior;
 • schema de legături a diferitelor montaje electronice la sursele de alimentare şi aparatura de măsură şi control;
 • determinarea unor parametri electrici ai componentelor şi dispozitivelor electronice prin măsurători;
 • analiza funcţionalităţii unor circuite electronice cu ajutorul aparatelor de măsură şi control şi interpretarea rezultatelor;
 • măsurarea diferitelor mărimi fizice electrice folosind diferite metode şi instrumente de măsură;
 • lucrări de îmbinare între metale sau alt tip de material folosind lipirea cu aliaje sau adezivi;
 • proiectarea, realizarea, întreţinerea, repararea şi verificarea unui montaj cu cablaj simplu sau dublu placat;
 • calculul simplificat al transformatorului de joasă frecvenţă şi mică putere;
 • verificarea aplicabilităţii legilor şi teoremelor în curent continuu;
 • analiza funcţionării maşinilor electrice şi a unor sisteme de comandă a motoarelor electrice;
 • diferite calcule simple pentru diferite mecanisme;
 • diferite lucrări de complexitate mică sau medie la maşinile de prelucrare prin aşchiere şi de lăcătuşerie;
 • recunoaşterea şi asamblarea componentelor unui sistem de calcul;
 • crearea,   editarea,   salvarea   şi   tipărirea   unor   fişiere (rapoarte,   proiecte,   broşuri, scrisori, pliante) cu ajutorul aplicaţiilor Microsoft Office;
 • interpretarea unui desen tehnic pe profil electric sau mecanic dintr-o documentaţie dată;
 • aplicarea în practică a normelor legale privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă.

  La  sfârşitul  modulului  de  pregătire  fundamentală  de  specializare  postliceală,  elevii trebuie să aibă pregătirea de bază pentru abordarea conţinutului ştiinţific al disciplinelor de profil şi specialitate.