Secţia învăţământ este structura Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” care asigură coordonarea unitară a procesului de învăţământ pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin planurile de învăţământ. Secţia învăţământ asigură îndeplinirea următoarelor misiuni:

 • elaborează, în colaborare cu şefii de catedră, planurile de învăţământ, astfel încât să se asigure corelarea pregătirii cu standardele minime ale modelului absolventului;
 • participă la elaborarea planului de cercetare-dezvoltare, propunând teme de interes pentru activitatea de învăţământ specifică şcolii militare de maiştri militari şi subofiţeri, la elaborarea cărora să fie cooptate cadrele didactice;
 • colaborează la implementarea sistemului informatic specific şcolii militare de maiştri militari şi subofiţeri;
 • participă la elaborarea planului de tipărituri al unităţii de învăţământ;
 • organizează, planifică, îndrumă, controlează, evaluează şi ţine evidenţa activităţilor didactice;
 • organizează pregătirea centralizată ştiinţifică şi metodică a personalului didactic şi a comandanţilor de subunităţi elevi;
 • coordonează pregătirea de specialitate a personalului didactic în casele corpului didactic şi asigură condiţiile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru definitivarea în învăţământ a personalului didactic sau obţinerea gradelor didactice de către acesta, potrivit normelor legale;
 • organizează schimburi de experienţă între structurile didactice interne şi cu alte instituţii similare;
 • propune măsuri pentru completarea conţinuturilor de învăţat şi corelarea acestora cu cerinţele instruirii comandamentelor şi unităţilor;
 • solicită eşalonului superior documentele tipizate de conducere a învăţământului şi imprimate de acte de studiu;
 • urmăreşte realizarea planului de tipărituri şi propune măsuri pentru realizarea materialelor didactice;
 • elaborează sinteze şi dări de seamă privind starea învăţământului;
 • organizează concursurile de admitere, sesiunile de examen de semestru/absolvire, de progres şi de performanţă;
 • organizează concursurile pentru încadrarea posturilor vacante sau temporar vacante;
 • întocmeşte repartiţia sarcinilor didactice şi propune modul de suplinire a posturilor vacante, temporar vacante sau a orelor care nu se pot constitui în norme întregi;
 • propune trimiterea cadrelor didactice care nu au normă didactică la cursuri sau stagii de pregătire în unităţile operaţionalizate;
 • urmăreşte respectarea normelor legale în activitatea de învăţământ;
 • controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor/cursanţilor;
 • participă la organizarea ceremonialurilor militare specifice şcolii militare de maiştri militari şi subofiţeri;
 • organizează gestionarea, completarea, eliberarea, reconstituirea, anularea, modificarea şi rectificarea documentelor de evidenţă şcolară şi a actelor de studii;
 • elaborează documentare de promovare a armei/serviciului/grupului de arme/specialităţi militare specifice şcolii militare de maiştri militari şi subofiţeri şi actualizează periodic pagina de prezentare pe INTERNET.

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene "Traian Vuia" este o instituţie de învăţământ postliceal destinată formării iniţiale a maiștrilor militari își a subofiţerilor.

Where we are

Certmil | BSDA

Centrul Tehnic Principal de răspuns la incidente de securitate cibernetică

Certmil

Black Sea Defense & Aerospace

BSDA

Informații contact

Informații de contact ale Şcolii Militare de Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene.
© 2013 WebMaster Team - All Rights Reserved |